Privacy verklaring

Ons privacy beleid

Persoonsgegevens worden binnen AZ Verzekeringen verwerkt in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en de gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Het gebruik van deze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen.  

Internetsites van derden

Op de internetsites van ons kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. AZ Verzekeringen draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.